پروژه های سازه

مجموعه مسکونی تجاری واقع در منطقه 20 شهرداری تهران که شامل بلوک مجزا از هم است ...
با متراژ300000 مترمربع ...
با متراژ 80000 مترمربع ...
با متراژ 34000 مترمربع ...
شامل برج شرقی و غربی ...
مجموعه مسکونی تجاری واقع در منطقه 5 شهرداری تهران که شامل 3 بلوک مجزا از هم است ...