پروژه های برق

پروژه مجتمع نگین افق نیایش با کاربری اداری - تجاری ...
طراحی مهندسی و دقیق متناسب با کاربری خود ...
پروژه فوق در 12 زیرزمین، همکف و 12 طبقه روی همکف اجرا شده است ...
از جمله پروژه هایی که طراحی تأسیسات الکتریکال آن با تکیه بر اصول مهندسی و علمی و به روز انجام شده است ...