همکاران گروه ساختمانی آربیتا

آقای دکتر محمود نصیری انصاری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای مهندس علیرضا کمالی
عضو و رئیس هیئت مدیره
آقای مهندس کورش کمالی
عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مهندس فرزین ملک پور
تأسیسات مکانیکی
آقای مهندس داود بهشتی زاده
مدیرعامل شرکت پایش مدرن سامان
آقای دکتر احمد پولادی هروی
محاسبات سازه و کنترل کیفیت