پروژه تجاری مسکونی بامداد دولت آباد شهرری

مجموعه مسکونی تجاری واقع در منطقه 20 شهرداری تهران که شامل بلوک مجزا از هم است

شرح پروژه:
مجموعه مسکونی تجاری واقع در منطقه 20 شهرداری تهران که شامل بلوک مجزا از هم است که سه بلوک غربی آن 7 طیقه مسکونی، سه بلوک شرقی آن در طبقه همکف تجاری و 6 طبقه آن کامل مسکونی و بلوک های وسط به همراه دو طبقه زیر زمین هر بلوک پارکینگ می باشد .
نام کارفرما: جناب آقای عبدالمحمود بمانی
متراژ (مترمربع) : 34.607 مترمربع
تعداد طبقات: 6 بلوک 9 طبقه و 3 بلوک 2 طبقه
مشاور: مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان

تعداد بازدید : ۲,۴۵۱