بررسی تاثیرات جهانی شدن R&D بر توسعه فناوری و نوآوری

افزایش رقابت و انگیزه بقا بسیاری از سازمان ها را برآن داشته که فعالیت های خود را بر تولیدات اساسی و توانمندی های محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایه گذاری در تحقیقات و ایجاد نوآوری های فناوریک می باشد. انجام تحقیقات در سازمان ها با هدف حمایت از نوآوری صورت می گیرد و فعالیت های R&D باید فرصت های کسب و کار جدیدی خلق کرده و یا کسب و کار فعلی سازمان را متحول نماید. همچنین شدت یافتن رقابت موجب افزایش حمایت کشورها و سازمان ها از فعالیت های R&D شده است. پیچیدگی های تحقیقات مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری و نیز پویایی کسب و کار و بازار، سازمان ها را مجبور کرده تا در حجم، مقیاس، موقعیت مکانی و جهت گیری فعالیت هایشان تجدیدنظر کنند.
امروزه R&D تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمان ها موثر هستند، دارد. با ظهور پدیده جهانی شدن روش های کسب فناوری نیز تغییر کرده و روش های جدیدی خلق گردیده که به کشورها و سازمان ها امکان دستیابی به تحقیقات در سطوح مختلف را می دهد.
در این مقاله سعی شده تا ضمن ارایه تعریفی از جهانی شدن و R&D، به بررسی تاثیرات جهانی شدن بر R&D شامل ظهور روش های جدید کسب فناوری که منجر به دسترسی به تحقیقات دانشی و توسعه ای می گردد، بررسی شاخص های تاثیرپذیر از R&D، لزوم ممیزی R&D و نوآوری در سازمان ها، معرفی برخی از فاکتورهای مرتبط با R&D نظیر هزینه، بازار، فناوری، مزیت رقابتی و چالش ها و فرصت های حاصل از فرآیند جهانی شدن بر فعالیت های R&D در کشورهای در حال توسعه، پرداخته شود.

نویسندگان: رادفر رضا, خمسه عباس

تعداد بازدید : ۱,۴۰۲