آقای مهندس کورش کمالی

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی :آقای مهندس کوروش کمالی
تاریخ تولد: 1351
سمت در شرکت : عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
سوابق تحصیلی:
کارشناسی مکانیک
 
سوابق کاری:
مدیرمسئول شرکت آریاتکس رایان
نایب رئیس شرکت مهندسین مشاور آربیتا
مهندس کوروش کمالی
تعداد بازدید : ۳,۵۱۰